Billon Solutions Sp. z o.o.

Billon Solutions Sp. z o.o. jest pierwszym w Polsce podmiotem, który uzyskał zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na wydawanie pieniądza elektronicznego oraz świadczenie usług płatniczych w charakterze instytucji pieniądza elektronicznego (nr wpisu do rejestru KIPE1/2019).

Dane spółki

Billon Solutions Sp. z o.o. z siedzibą przy Alejach Ujazdowskich nr 13, 00-567, 00-867 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000682897, posiadająca NIP 5272811301 oraz REGON 367554369, o kapitale zakładowym 1.550 000.00 zł.

Dane kontaktowe

Adres e-mail:
kontakt@billonsolutions.com

Adres korespondencyjny:
Billon Solutions Sp z o.o. Obsługa Klienta
Aleje Ujazdowskie 13, 00-567 Warszawa.

Partnerzy ds. dystrybucji

billbird

Formularz

Kontakt

Reklamacje

Kontakt – Billon Solutions

Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane zgodnie z Polityką prywatności dotyczącą przetwarzania danych osobowych klientów korzystających z usługi Wirtualnego Rachunku Pieniądza Elektronicznego świadczonej przez Billon Solutions Sp. z o.o. dla Klientów.

Jeżeli nie jesteś klientem Billon Solutions, Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Polityką prywatności dotyczącą przetwarzania danych osobowych nie będących klientami Billon Solutions Sp. z o.o.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych osób nie będących klientami Billon

Billon przetwarza dane osobowe osób nie będących klientami Billon w dwóch przypadkach:

  • jeżeli użytkownik Billon stworzył dyspozycję transferu Pieniądza Elektronicznego do danej osoby, a ta osoba nie podjęła działań w zakresie odbioru Pieniądza Elektronicznego,
  • jeżeli osoba taka skieruje zapytanie do Billon za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Zasady przetwarzania w/w danych określa Polityka prywatności dotycząca przetwarzania danych osobowych nie będących klientami Billon Solutions Sp. z o.o.